Hem » KICKSTARTER

 On mobile scroll down for english version

Vad är Kickstarter?

Kickstarter är en finansieringsplattform för kreativa projekt. Här hittar du allt från filmer, spel och musik till konst, design och teknik. Kickstarter är fyllt av ambitiösa, innovativa och fantasifulla ideer som genom Kickstarter blir till verklighet med hjälp av bidrag från andra.

Alla projekt som läggs upp på Kickstarter måste ha tydliga mål; som att göra ett album, en bok, ett konstverk eller en ny produkt. Projekten kommer att genomföras och något kommer att produceras om kampanjen lyckas.

Kickstarter är inte en webbshop utan det handlar om att backare hjälper till genom att genom bidras stödja projekten för att projektskaparna ska ta sig igenom den kreativa processen till slutmålet. Som tack för det erbjuder projektskaparna unika belöningar, i begränsad upplaga oftast, som hänger ihop med det de vill skapa. En projektskapare är personen eller teamet bakom projektidén, som jobbar för att genomföra projektet.

Finansieringsmålet är de pengar som skaparen behöver för att slutföra projektet.

På Kickstarter gäller finansieringen allt eller inget. Som backare dras inga pengar från ditt konto om inte projektet uppnår sitt slutmål. På så sätt har projektskaparna alltid täckning för sina projekt om kampanjen lyckas.
Det innebär mindre risk för alla.  Om ett projekt inte når sitt finansieringsmål, förväntas skaparna inte fullfölja sina projekt eftersom de då inte har täckning för det, och betalarna kommer inte att debiteras.  Det här motiverar alla att sprida informationen om projektet för att det ska lyckas. Och det fungerar.  Av de projekt som har nått upp till 60% av sitt finansieringsmål har 98% lyckats slutföra sin finansiering.

 

Hur du backar ett projekt som gäst:

Välj din belöning antingen på höger sida på en projektsida eller efter att du har klickat på knappen "Tillbaka till projektet".

Efter det kommer du till en sida där du kan fortsätta som gäst

Ange din e-postadress och välj "Fortsätt som gäst".

Se till att du dubbelklickar på din e-postadress - det är hit som din backningsbekräftelse, meddelanden från projektskaparen och en formulär för att lämna den information som behövs för att du ska kunna få din belöning om projektet lyckas, kommer att skickas.

 

Fyll sedan i dina betalningsuppgifter och ta dig en minut för att granska dina backningsuppgifter. När du är redo, klicka bara på den gröna "Pledge" -knappen.  Grattis, du har just hjälpt en skapare att ta ett steg närmare att få sitt projekt till liv!

 

Fick du inte din e-post med gästbekräftelse? Kontakta oss.

What is Kickstarter?

Kickstarter is a financing platform for creative projects. Here you will find everything from movies, games and music to art, design and technology. Kickstarter is full of ambitious, innovative and imaginative ideas that come to life through Kickstarter through contributions from others.

All projects posted on Kickstarter must have clear goals; like making an album, a book, a work of art or a new product. The projects will be implemented and something will be produced if the campaign is successful.

Kickstarter is not a web shop, but it is about backers helping by contributing to supporting the projects so that the project creators get through the creative process to the final goal. As a thank you for that, the project creators offer unique rewards, in limited edition usually, that are related to what they want to create.
A project creator is the person or team behind the project idea, who works to implement the project.

The funding goal is the money the creator needs to complete the project.

On Kickstarter, financing is all or nothing. As a backer no money is drawn from your account unless the project achieves its final goal. In this way, the project creators always have coverage for their projects if the campaign succeeds. This means less risk for everyone. If a project does not reach its funding target, the creators are not expected to complete their projects because they do not have coverage for it, and the payers will not be charged. This motivates everyone to spread the information about the project in order for it to succeed. And it works. Of the projects that have reached up to 60% of their funding target, 98% have managed to complete their funding.

 

How pledge to a project as a guest:

Select your reward on either the right-hand side of a project page or after clicking the “Back this project” button

From here you’ll be taken to a page where you can continue as a guest

Enter your email address and select “Continue as Guest”.

Make sure to double check your email address – that’s where you’ll receive your pledge confirmation details, messages from the project creator, and a survey to provide details needed to deliver your reward if the project is successful.

 

Next, fill in your payment details and take a minute to review your pledge details. When you’re ready, just click the green “Pledge” button. Congratulations, you’ve just helped a creator get one step closer to bringing their project to life!

 

Didn’t receive your guest confirmation email? Let us know.